Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Kursy językowe
Oferta całoroczna
Język Angielski
Kursy Standardowe
Kursy Egzaminacyjne
Nowy Egzamin Gimnazjalny z Języka Angielskiego 2012
Nowa Matura ustna z Języka Angielskiego 2012
Young Learners English Tests
Cambridge ESOL Suite
Cambridge Business English Certificate
Egzaminy TOEFL
Egzaminy IELTS
Egzaminy dla żołnierzy wg STANAG 6001
Jak zapisać się na egzamin?
Kursy Specjalistyczne
Kursy Wakacyjne
Język Niemiecki
Język Hiszpański
Język Francuski
Język Włoski
Język Rosyjski
Język Norweski
Język Szwedzki
Język Chiński
Język Polski dla obcokrajowców
Cennik
O podręcznikach
Kursy językowe / Język Angielski / Kursy Egzaminacyjne / Nowy Egzamin Gimnazjalny z Języka Angielskiego 2012

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce

Główne zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującymi zasadami
Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny z języka obcego będzie przeprowadzany na nowych zasadach:

 • będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów struktur i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • będzie podzielony na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony,
 • zmieni się struktura egzaminu,
 • inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach.

Termin egzaminu

Egzamin odbywa się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego.

Czas trwania egzaminu

Egzamin z języka angielskiego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Przebieg egzaminu

Egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym będzie się odbywał tego samego dnia, ale jeszcze nie ustalono długości przerwy między tymi częściami.

Poziom podstawowy i rozszerzony

Od 2012 uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej będą zdawać egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Do poziomu podstawowego egzaminu z języka obcego mogą przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli jego naukę w klasie 1. gimnazjum i uczyli się go jako przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie ci, jeśli chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych, mogą przystąpić również do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Wynik egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Wyniki z poziomu podstawowego będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół gimnazjalnych od 2012 roku, natomiast z poziomu rozszerzonego dopiero od 2018 roku, kiedy dopełni się pełen cykl reformy rozpoczętej w klasach 1 SP w 2009 roku.

 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za język angielski zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
   
 • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie języka angielskiego wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Kryteria oceniania

Kryteria są podane w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowanym przez CKE. Zadania zamknięte i zadania otwarte na zastosowanie struktur leksykalno-gramatycznych są oceniane po 1 punkcie za prawidłową odpowiedź, Wypowiedź pisemna jest oceniana według czterech kryteriów:

 • treść (0-4p.) – bierze się pod uwagę do ilu z trzech elementów polecenia uczeń się odniósł, a ile z nich rozwinął w swojej wypowiedzi
 • spójność i logika wypowiedzi (0-2p.)
 • zakres użytych środków językowych (0-2p.)
 • poprawność (0-2p.)

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie podała oficjalnie ile punktów będzie do zdobycia. Ponieważ czas poszczególnych części nowego egzaminu jest krótszy niż obecnego, na pewno nie będzie to więcej niż 50 pkt. za część, raczej mniej. Nie będzie punktów połówkowych.

Struktura i czas trwania poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2012

Na poziomie podstawowym poza rozumieniem ze słuchu oraz rozumieniem tekstów pisanych testowana będzie znajomość funkcji językowych (zadania sprawdzające umiejętność komunikacji, które zastępują reagowanie językowe) oraz znajomość środków językowych, zaś na poziomie rozszerzonym – znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

W części rozszerzonej pojawią się więc zadania otwarte związane ze sprawnością pisania oraz sprawdzające znajomość środków leksykalno-gramatycznych.

Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym

Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wynikają zarówno z podstawy programowej, jak i z typów zadań występujących na egzaminie.

Różnice te dotyczą przede wszystkim (w przypadku poziomu rozszerzonego):

a. zakresu umiejętności językowych:

 • sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej
 • sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach

b. zakresu znajomości środków językowych:

 • zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych jest szerszy
 • znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki leksykalno-gramatyczne, nie tylko wskazać właściwą formę spośród kilku podanych
 • teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą różnorodnością środków językowych

c. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych:

 • typy tekstów są bardziej urozmaicone
 • teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności
 • teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter