Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Egzaminy
Język Angielski
Język Niemiecki
Język Włoski
Język Francuski
Język Hiszpański
Język Rosyjski
Egzaminy / Język Włoski

Opracowane przez Accademia Italiana di Lingua egzaminy Diploma di Lingua Italiana "Firenze" AIL, potwierdzają kompetencje językowe z języka włoskiego jako języka obcego. Egzaminy "Firenze" AIL obejmują: egzaminy z języka ogólnego - Diploma di Lingua Italiana "Firenze" AIL (DELI, DILI , DALI); oraz egzaminy z języka dla biznesu - Diploma Commerciale di Lingua Italiana "Firenze" AIL – (DILC, DALC).

Język ogólny

 • DELI (Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL)
   
  Na poziomie podstawowym, kandydaci powinni porozumiewać się w prostych sytuacjach życia codziennego oraz rozumieć podstawowe struktury języka włoskiego.
   
 • DILI (Diploma Intermedio di Lingua Italiana "Firenze" AIL)
   
  Na poziomie średniozaawansowanym, kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich sytuacjach życia codziennego. Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 240-300 godzinach nauki.
   
 • DALI (Diploma Avanzato di Lingua Italiana "Firenze" AIL) 
   
  Na poziomie zaawansowanym, kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich złożonych sytuacjach życia codziennego, wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 450-500 godzinach nauki.

Język biznesu

 • DILC (Diploma Intermedio di Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL) 
   
  Potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie średniozaawansowanym, wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 280-340 godzinach nauki, z czego co najmniej 40 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu.
   
 • DALC (Diploma Avanzato di Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL) 
   
  Potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie zaawansowanym, wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 500-550 godzinach nauki, z czego co najmniej 80 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu.

Egzaminy CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS jest egzaminem opracowanym i organizowanym przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie (Universita per Stranieri di Siena) zgodnie z europejskimi standardami wytyczonymi przez Radę Europy. Dzięki umowie z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych egzamin CILS jest oficjalnie uznanym egzaminem państwowym, potwierdzającym poziom kompetencji językowych z języka włoskiego jako języka obcego.

Egzamin CILS jest adresowany jest do osób, które chcą studiować lub pracować we włoskojęzycznym otoczeniu. Przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania (od początkującego do zaawansowanego): poziom A1, poziom A2, poziom PIERWSZY - B1, poziom DRUGI - B2, poziom TRZECI - C1, poziom CZWARTY - C2. CILS na poziomie DRUGIM - B2, TRZECIM - C1 oraz CZWARTYM - C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie CZWARTYM - C2 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.

We Włoszech egzaminy CILS przeprowadzane są przez Universit? per Stranieri di Siena oraz przez uznane ośrodki kształcenia ustawicznego (Centri Territoriali di Educazione Permanente), w szkołach językowych i centrach uniwersyteckich będących uznanymi ośrodkami egzaminacyjnymi. Poza granicami Włoch egzaminy CILS organizowane są przez Włoskie Instytuty Kultury (w Polsce w Warszawie i Krakowie).

Egzaminy CILS przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu, w tym samym dniu we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych.
Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie organizuje również egzamin DITALS (Certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri), który jest certyfikatem kompetencji dydaktycznej w nauczaniu obcokrajowców języka włoskiego.

Egzaminy CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana)

Egzaminy CELI są opracowane przez Universita per Stranieri di Perugia (Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugi) i sprawdzają znajomość języka włoskiego jako języka obcego na 5 poziomach zaawansowania, od początkującego do bardzo zaawansowanego (CELI 1-5). CELI 4 jest uznawany przez włoskie uniwersytety (jako egzamin wstępny z języka włoskiego) oraz przez włoskich pracodawców.

Egzaminy CELI przeprowadzane są dwa razy w roku (w czerwcu oraz w listopadzie) przez Włoskie Instytuty Kultury (w Polsce w Warszawie i Krakowie) oraz ośrodki uznane przez Włoskie Instytuty Kultury lub przez Universit? per Stranieri di Perugia.

 • CELI Impact - poziom A1 w skali CEF Rady Europy
   
  Poziom kontaktowy. Kandydat rozumie proste pytania i umie udzielić krótkich, prostych odpowiedzi na temat siebie, swojego domu i rodziny. Potrafi zastosować proste formy i zwroty językowe dotyczące codziennych, rutynowych sytuacji.

  Egzamin składa się z 4 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana – dialog z egzaminatorem + wypowiedź samodzielna.
   
 • CELI 1 - poziom A2 w skali CEF Rady Europy
   
  CELI 1 potwierdza znajomość języka niezbędną do poprawnej komunikacji językowej we włoskojęzycznym środowisku. Kandydat powinien poradzić sobie w najbardziej elementarnych sytuacjach życia codziennego. Może udzielić podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie i pracy w zakresie, który go bezpośrednio dotyczy oraz opisywać proste wydarzenia z przeszłości.
   
  Egzamin składa się z 4 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz rozmowa z egzaminatorem (mówienie).
   
 • CELI 2 - poziom B1 w skali CEF Rady Europy
   
  Kandydat przystępujący do egzaminu CELI 2 powinien wykazać się znajomością włoskiego pozwalająca na komunikację językową w większości typowych sytuacji w miejscu pracy i w towarzystwie. Powinien umieć poradzić sobie w znanych i przewidywalnych sytuacjach, prowadzić rozmowę na znany sobie temat oraz wyrażać swoje opinie i oczekiwania.
   
  Egzamin składa się z 4 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana (rozmowa z egzaminatorem).
   
 • CELI 3 - poziom B2 w skali CEF Rady Europy
   
  CELI 3 potwierdza znajomość języka włoskiego na średnim poziomie zaawansowania. Kandydat powinien wykazać się znajomością języka pozwalającą na płynne i spontaniczne porozumiewanie się na tematy, które nie wymagają znajomości języka specjalistycznego. Poziom B2 pozwala na swobodne wyrażanie opinii oraz stosowanie logicznej argumentacji. Trudności w komunikowaniu się mogą się pojawiać jedynie w nieznanych sytuacjach lub przy doborze konkretnego sformułowania.
   
  Zdobyte umiejętności językowe powinny pozwalać nie tylko na swobodne podróżowanie po Włoszech ale również na podjęcie pracy lub nauki we włoskojęzycznym środowisku.
   
  Egzamin składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz rozmowa z egzaminatorem.
   
 • CELI 4 - poziom C1 w skali CEF Rady Europy
   
  CELI 4 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydat powinien wykazać się rozwiniętymi umiejętnościami językowymi pozwalającymi na na swobodne porozumiewanie się we włoskojęzycznym środowisku, także w sytuacjach związanych z pracą i studiami (wyższymi i podyplomowymi); powinien radzić sobie w nieznanych i nowych sytuacjach oraz, w razie potrzeby, umieć zastosować bardziej konkretne i precyzyjne sformułowania. Poziom C1 pozwala na na płynne i spontaniczne porozumiewanie się i wyrażanie swoich opinii w sytuacjach biznesowych i naukowych.
  CELI 4 jest uznawany przez włoskie uniwersytety jako egzamin wstępny z języka włoskiego oraz przez pracodawców jako potwierdzenie kwalifikacji z języka włoskiego.
   
  CELI 4 składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.
   
 • CELI 5 - poziom C2 w skali CEF Rady Europy
   
  CELI 5 potwierdza zaawansowaną, biegłą znajomość języka włoskiego. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością porozumiewanie się po włosku w każdej sytuacji i w każdym kontekście; prowadzić rozmowę nawet na najbardziej skomplikowane tematy oraz być w stanie rozumieć i wyrażać niuanse znaczeniowe.
   
  Egzamin składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugi organizuje również egzaminy CIC (Certificazione della conscenza dell'Italiano Comerciale), które potwierdzają znajomość języka włoskiego dla biznesu. Egzaminy te przeprowadzane są na 2 poziomach zaawansowanie: średniozaawansowanym (CIC I) i zaawansowanym (CIC A).

Certyfikaty włoskie

Włoski Instytut Kultury ul. Marszałkowska 72 00-545 Warszawa
tel: 22.628.06.10/18 fax: 22.628.10.68. email: seqreteria.iivarsavia@esteri.it; www.iic.pl

 • CILS - (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – potwierdza znajomość włoskiego w stopniu podstawowym. Egzamin sprawdza poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, kompozycja tekstu, konwersacje, struktury językowe. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, która jest nagrywana.
   
 • CELI - (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) - zaświadcza o znajomości języka włoskiego na pięciu poziomach (od podstawowego do bardzo zaawansowanego). Test składa się z 4 części (do poziomu CELI2): czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Od poziomu CELI3 do CELI5 dochodzi jeszcze specjalna znajomość gramatyki i słownictwa.
   
 • DELI - DILI - DALI (Diploma di Lingua Italiana) – egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania.
   
 • DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana jest egzaminem z języka włoskiego dla obcokrajowców na poziomie elementarnym. Kandydaci powinni porozumiewać się w prostych sytuacjach życia codziennego oraz rozumieć podstawowe struktury języka włoskiego. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i płynność wypowiedzi.
   
 • DILI - Diploma Intermedio di Lingua Italiana jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich sytuacjach życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna.
   
 • DALI - Diploma Avanzato di Lingua Italiana jest egzaminem sprawdzającym znajomość włoskiego na poziomie zaawansowanym. Kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich złożonych sytuacjach życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna.

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter