Szukaj na stronie:
Newsletter:
Logowanie
Wersja PL
Wersja ENG
Kursy językowe
Oferta całoroczna
Język Angielski
Kursy Standardowe
Kursy Egzaminacyjne
Nowy Egzamin Gimnazjalny z Języka Angielskiego 2012
Nowa Matura ustna z Języka Angielskiego 2012
Young Learners English Tests
Cambridge ESOL Suite
Cambridge Business English Certificate
Egzaminy TOEFL
Egzaminy IELTS
Egzaminy dla żołnierzy wg STANAG 6001
Jak zapisać się na egzamin?
Kursy Specjalistyczne
Kursy Wakacyjne
Język Niemiecki
Język Hiszpański
Język Francuski
Język Włoski
Język Rosyjski
Język Norweski
Język Szwedzki
Język Chiński
Język Polski dla obcokrajowców
Cennik
O podręcznikach
Kursy językowe / Język Angielski / Kursy Egzaminacyjne / Nowa Matura ustna z Języka Angielskiego 2012

Nowa formuła ustnego egzaminu maturalnego od 2012 roku

W najnowszym Informatorze o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego, opublikowanym 27.08.2010, Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła zmiany dotyczące egzaminu ustnego od 2012 roku.

Znika podział na maturę ustną na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a co za tym idzie pojawiają się nieco inne zadania. Ponadto główną zmianę stanowi brak czasu na przygotowanie się ucznia do wypowiedzi.

Główne zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującymi zasadami

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.
Zestaw egzaminacyjny w nowej formule egzaminu ustnego składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.

Główne zmiany zostały podsumowane w poniższej tabeli.

Kryteria oceny części ustnej egzaminu maturalnego

Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania egzaminu ustnego.

Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:

  • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
  • zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego
  • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
  • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
  • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania:

  • w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu
  • w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
  • w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania.

Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu.

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące kwestie:

  • adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania
  • zakres pomocy ze strony egzaminującego.

Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno- gramatycznych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur leksykalno- gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi.

szko³a jêzyka obcego

Strona główna  |   O nas  |   FAQ  |   Aktualności  |   Nowości  |   Kontakt
© YLC - Your Language Courses  |  Prawa zastrzeżone  |  2011  |  Projekt i wykonanie: Bla-Art
YouTubeFacebookTwitter